Usługi

WARUNKI PLANISTYCZNE

Klientom indywidualnym oferujemy szereg usług związanych z realizacją inwestycji:

– doradztwo w zakresie interpretacji zapisów dokumentów planistycznych (w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),

– reprezentowanie interesów klienta przed władzami miasta i gminy, w tym wsparcie merytoryczne podczas składania wniosków/uwag do projektów dokumentów planistycznych, udziału w dyskusjach publicznych itp.,

– pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, w tym: analizy przestrzenne do decyzji o warunkach zabudowy, wnioski i projekty decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie projektu zagospodarowania działki do wniosku o pozwolenie na budowę,

– doradztwo inwestycyjne w zakresie określania wariantowych możliwości zagospodarowania działki, w tym możliwość opracowania wizualizacji zagospodarowania przestrzennego.

Facebook Osiedle słoneczne Google Plus Osiedle słoneczne